Evaluatie ECO-bekers Visserijdagen

Tijdens de voorbereidende commissievergadering in september 2015 is door GroenLinks Harlingen navraag gedaan naar de evaulatie van het gebruik van ECO-bekers tijdens de Visserijdagen, zoals beloofd door het College. Omdat toen door B&W is aangegeven dit mee te nemen in de totaalevaluatie van de Visserijdagen, heeft GroenLinks Harlingen in de raad van 30 september 2015 een motie ingediend om de evaluatie een eigen plek te geven.

Na verwerping van de motie door de raad, heeft B&W wel toegezegd de inhoudelijke punten mee te nemen in de totaalevaluatie. Toch nog een lichtpuntje aan de horizon...

De raad van de gemeente Harlingen, in vergadering bijeen op 30 september 2015………………………….

Gelet op het feit dat de raad op17 september 2014 een motie van D66 heeft aangenomen, aangaande het gebruik van statiegelddrinkbekers tijdens grote evenementen…………………

van mening dat:

-Het gebruik en het gescheiden inzamelen van ECO drinkbekertjes tijdens de Visserijdagen te wensen overlaat. De afvalstroom ongescheiden naar Omrin gaat, omdat de afvalstromen (eco en niet eco) door elkaar op straat en in de daarvoor bedoelde containers beland zijn.

Waardoor Omrin de Eco bekers niet als eco verwerken kan, maar moet verbranden als restafval .

- De drink bekers nu evenzogoed op straat belanden, en in het oppervlakte water terecht (kunnen) komen , daarin meteen zinken en vervolgens heel traag (misschien) afbreken.

 

dringt aan op

-Een evaluatie van het gebruik van Eco drinkbekers, en deze te bespreken in de raad.

Met een duidelijke verklaring van de verwerking van de afvalstromen, en de scheiding van de afvalstromen. En de ervaringen van de horeca.

-De ervaring van BENG evenementen met statiegeldbrinkbekers tijdens Harlingen Ongeschut met de raad te delen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.